Särskilda villkor för Kivras integrations­tjänst

Gäller fr.o.m. 2021-06-07 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa särskilda villkor gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917–3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB, (”Kivra”) tillhandahåller en tjänst för er som företagsanvändare hos Kivra  (”Användaren”/”Ni”/”Er”) att kunna integrera Er digitala företagsbrevlåda med andra tjänster som tillhandahålls av tredje parter (”Integrationstjänsten”) och utgör tillsammans med de Allmänna Villkoren för Tjänsten (https://www.kivra.se/om-oss/om-kivra/villkor/allmanna-villkor-for-tjansten) ett avtal (”Avtalet”) som gäller mellan Kivra och Användaren när Kivra tillhandahåller Integrationstjänsten till en Användare.

Alla definitioner som återfinns i de Allmänna Villkoren för Tjänsten ska, om inte annat framgår av dessa särskilda villkor, ha samma innebörd i dessa särskilda villkor. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa särskilda villkor och de Allmänna Villkoren för Tjänsten ska bestämmelserna i dessa särskilda villkor alltid äga företräde. Integrationstjänsten är en Tilläggstjänst, såsom definierad i de Allmänna Villkoren för Tjänsten. Användaren väljer frivilligt om Integrationstjänsten ska läggas till Tjänsten eller inte.

2. Beskrivning av Integrationstjänsten

Integrationstjänsten möjliggör för Användaren att ansluta sin digitala företagsbrevlåda till andra tjänster som tillhandahålls av tredje parter (“Partners”).

Genom en integration (“API”) kan Användaren ge Partners åtkomst till Användarens digitala företagsbrevlåda och överföra innehållet till de tjänster som tillhandahålls av Partnern.

3. Tillgång och behörighet

För att få tillgång till Integrationstjänsten måste Användaren acceptera Avtalet inklusive dessa särskilda villkor. Avtalet gäller mellan Användaren och Kivra när Användaren aktiverar Integrationstjänsten.

Firmatecknare och företagsanvändare med hanteringsrättigheter är behöriga att aktivera och hantera inställningarna i Integrationstjänsten för en Användare. På samma sätt kan firmatecknare och företagsanvändare med hanteringsrättigheter välja att avsluta Integrationstjänsten när de så önskar.

4. Hantering av åtkomst för Partners

Användaren väljer själv vilken eller vilka Partners som ska ges åtkomst till Användarens digitala företagsbrevlåda genom inställningar i Integrationstjänsten.

Integrationstjänsten startar direkt när Användaren aktiverar integrationen till en specifik Partner och Partnern får därigenom åtkomst till Användarens digitala företagsbrevlåda.

Genom att aktivera Integrationstjänsten ger Användaren Partnern tillgång till all information som finns i företagsbrevlådan och det som skickas till Användarens företagsbrevlåda under den tid integrationen är aktiv. Det är inte möjligt att begränsa åtkomsten till visst innehåll i företagsbrevlådan.

Genom Integrationstjänsten kan Partnern även komma att lämna statusuppgifter till Användaren, exempelvis om att en viss försändelse har hanterats av Partnern i den av Partnern tillhandahållna tjänsten.

Användaren kan när som helst välja att avsluta integrationen till en viss Partner. Partnern mister då direkt åtkomst till Användarens digitala företagsbrevlåda.

5. Priser och avgifter

Kivra tar inte ut några avgifter från Användaren för att använda Integrationstjänsten.

Eventuella avgifter som Partnern tar ut för sina tjänster där Integrationstjänsten används regleras mellan Användaren och Partnern.

6. Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att Användaren har rätt att ge Partnern åtkomst till innehållet i den digitala företagsbrevlådan.

Användaren ansvarar för att ingå avtal med Partnern om hur informationen som Partnern tar del av via Integrationstjänsten i Kivra hanteras i de tjänster som tillhandahålls av Partnern, inklusive behandling av eventuella personuppgifter som hanteringen kan innebära.

Användaren intygar att denne inte kommer att använda Integrationstjänsten för illegala syften, för att störa Integrationstjänsten eller för att lagra/sprida innehåll som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

7. Kivras ansvar

Kivra ansvarar för att reglera Partnerns tillgång till API:et genom avtal.

Kivra har inget ansvar för hur information som delas utanför Kivra hanteras av Partnern.

Kivra lämnar inte några utfästelser eller garantier avseende Integrationstjänstens kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som i övrigt framgår i Avtalet eller eventuella beskrivningar av Integrationstjänstens funktion kan Avsändaren inte förvänta sig att Integrationstjänsten kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för Partnerns produkter eller tjänster som Användaren avser att använda. Exempelvis kan inte Kivra garantera att dokument i Er digitala företagsbrevlåda alltid finns tillgängliga genom Partnerns tjänster.

Användaren använder Integrationstjänsten på egen risk, och Kivra ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår för Er på grund av att Ni har använt, respektive inte har kunnat använda, Integrationstjänsten.

8. Avstängning av Integrationstjänsten

Kivra har rätt att stänga av Integrationstjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp avtalet för Användarens användning av Kivras Tjänster med omedelbar verkan om Användaren har åsidosatt Allmänna villkor, dessa särskilda Villkor, instruktioner eller överenskommelser som gäller för Integrationstjänsten eller för Kivras Tjänster i övrigt. Om brott föreligger kommer Kivra att överlämna ärendet till polismyndigheten.

9. Ändring av villkor

Kivra förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa villkor.

Villkorsändringar ska meddelas Användare på av Kivra beslutat sätt senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kivra har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Äldre versioner