Allmänna villkor för förmedlingstjänsten

1. Allmänt

 • 1.1 Förmedlingstjänsten tillhandahålls av Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, med adress Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, (”Kivra”).
 • 1.2 Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor ges Avsändaren möjlighet att förmedla E-försändelser till Användare via Kivras Förmedlingstjänst.
 • 1.3 Dessa Allmänna Villkor gäller för Avsändarens användning av Förmedlingstjänsten.

2. Definitioner

 • 2.1 Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.
 • Användare: De individer som från tid till annan har registrerat en digital brevlåda hos Kivra och därmed ingått ett särskilt användaravtal med Kivra om användningen av den digitala brevlåda som Kivra tillhandahåller. Användaren har vid aktivering av sin digitala brevlåda godkänt Kivras allmänna villkor för Användare.
 • Avsändare: Den Part som har godkänt dessa Allmänna Villkor i syfte att förmedla E-försändelser via Förmedlingstjänsten.
 • Dataskyddslagstiftning: Vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom Dataskyddsförordningen (GDPR), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • E-försändelser: De försändelser Avsändaren avser förmedla via Förmedlingstjänsten till en Användare.
 • Förmedlingspunkt: Den punkt varifrån Kivra tar över ansvaret för E-försändelsernas fortsatta förmedling till Användaren d.v.s. den punkt där Kivra beaktar E-försändelsen såsom mottagen i Förmedlingstjänsten och bekräftar detta till Avsändaren på kommunikationsnivå.
 • Förmedlingstjänsten: Kivras tjänst avseende förmedling av E-försändelser till Användares digitala brevlåda såsom utvecklas i dessa Villkor.
 • Part, Parten eller Parterna: Avsändaren och Kivra benämns var för sig Part eller Parten och gemensamt för Parterna.
 • Villkor eller Villkoren: Dessa Allmänna Villkor som träder i kraft vid Avsändarens godkännande av Villkoren.

3. Användarens bestämmanderätt

 • 3.1 Avsändaren är införstådd med och accepterar att en Användare kan anmäla till Kivra att Användaren inte längre önskar ta emot E-Försändelser från Avsändaren.

4. Tillhandahållande av Förmedlingstjänsten

 • 4.1 Förmedlingstjänsten tillhandahålls till Avsändaren under förutsättningen att Avsändaren uppfyller samtliga åtaganden enligt dessa Villkor.
 • 4.2Förmedlingstjänsten tillhandahålls till Avsändaren enligt gällande lagar, regler och myndighetsbeslut.

5. Användning av Förmedlingstjänsten

 • 5.1 Avsändaren ska använda Förmedlingstjänsten för de ändamål och i den utsträckning som anges i Villkoren och endast i Avsändarens egen verksamhet.
 • 5.2 Avsändaren får inte låta tredje man använda Förmedlingstjänsten.
 • 5.3 Avsändaren ska vid användandet av Förmedlingstjänsten följa gällande lagar, regler och myndighetsbeslut samt iaktta eventuella regler och instruktioner som Kivra från tid till annan meddelar.
 • 5.4 Avsändaren får endast använda Förmedlingstjänsten för att skicka E-försändelser till Användare som Avsändaren har en kundrelation eller ett anställningsförhållande till.
 • 5.5 Om Avsändaren skickar lönespecifikationer via Förmedlingstjänsten så får Avsändaren skicka dessa även till de anställda som ännu inte är Användare. Kivra lagrar då lönespecifikationerna på uppdrag av Avsändaren i syfte att kunna förmedla dem vid en senare tidpunkt när den anställde blivit Användare.
 • 5.6 Avsändaren får inte använda Förmedlingstjänsten på sådant sätt att Kivra, Användare eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Avsändaren får således t.ex. inte via Förmedlingstjänsten förmedla E-Försändelser som gör intrång i tredje parts rättigheter, eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.
 • 5.7 Avsändaren får inte använda Förmedlingstjänsten för att utfärda eller bekräfta en Användares identitet via Kivras inloggning, s.k. ID-växling. ID-växling innebär att Avsändaren använder en säkerställd identitet, t.ex. via mobilt BankID, för att utfärda en ny identitet som kan användas självständigt t.ex. för inloggning.
 • 5.8 Avsändaren kan när som helst välja att sluta skicka E-försändelser via Förmedlingstjänsten.

6. Priser

 • 6.1 Priser för Förmedlingstjänsten framgår av separat prislista eller överenskommelse. Kivra förbehåller sig rätten att justera priserna i enlighet med villkoren i avsnitt 10.

7. Felavhjälpning

 • 7.1 Felanmälan ska göras till en av Kivra anvisad kanal för avsändarsupport.
 • 7.2 Innan felanmälan görs är Avsändaren skyldig att säkerställa att erforderlig rapportkörning av E-försändelsen har gjorts och att överföringen av E-försändelse till Förmedlingspunkten har skett.

8. Behandling av personuppgifter

 • 8.1 När Avsändaren använder Förmedlingstjänsten kommer Kivra att behandla personuppgifter för Avsändarens räkning och blir därmed Avsändarens personuppgiftsbiträde. Avsändaren erbjuds därför att ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med Kivra, se Personuppgiftsbiträdesavtal.

9. Immateriella rättigheter

 • 9.1 Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Förmedlingstjänsten samt däri ingående tekniska lösningar, programvaror och annat material däri som Kivra tillhandahåller tillkommer dess rättighetsinnehavare eller underleverantörer och är skyddade enligt lag.
 • 9.2 Avsändaren erhåller under dessa Villkors giltighetstid en icke exklusiv rätt att nyttja Förmedlingstjänsten i enlighet med de begränsningar som följer av Villkoren.
 • 9.3 Avsändaren äger inte rätt att kopiera, översätta, modifiera eller dekompilera Förmedlingstjänsten eller företa s.k. reverse engineering, såvida inte sådan rätt ges genom tvingande lag. Om Avsändaren i det specifika fallet anser att sådan rätt ges genom tvingande lag är Avsändaren skyldig att informera Kivra om detta samt uppge laglig grund.
 • 9.4 Godkännande av dessa Villkor innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Avsändaren.

10. Ändringar

 • 10.1 Kivra strävar efter att fortlöpande utveckla och förbättra Förmedlingstjänsten. Kivra förbehåller sig därför rätten att löpande introducera nya tjänster och funktioner och i övrigt vidta de förändringar i och uppdateringar av Förmedlingstjänsten som Kivra finner nödvändiga. Sådana ändringar ska dock inte innebära att Förmedlingstjänstens säkerhet försämras.
 • 10.2 Eventuella ändringar av Villkoren meddelas Avsändaren senast en (1) månad innan ändringen träder ikraft.
 • 10.3 Oaktat vad som i övrigt anges i detta avsnitt 10 kan förändringar i och uppdateringar av Förmedlingstjänsten och/eller ändringar av Villkoren omedelbart vidtas om dessa ändringar föranletts av lag, förordning, myndighetsinstruktion eller myndighetsbeslut.

11. Ansvar

 • 11.1 Avsändaren ansvarar för att denne har rätt att förmedla de E-försändelser som Avsändaren förmedlar via Förmedlingstjänsten och att Avsändaren har givit fullgod information om detta till varje Användare.
 • 11.2 Om Avsändaren skickar lönespecifikationer via Förmedlingstjänsten så ansvarar Avsändaren vidare för att informera de av Avsändarens anställda som ännu inte är Användare om förutsättningarna för att aktivera sig och därmed kunna mottaga E-försändelser via Förmedlingstjänsten, inklusive men inte begränsat till, att den anställde behöver aktivera en digital brevlåda hos Kivra enligt separat användaravtal mellan den anställde och Kivra.
 • 11.3 Avsändaren, som personuppgiftsansvarig, ansvarar för att en giltig legal grund i enlighet med var tid gällande Dataskyddslagstiftning finns för behandlingen av E-försändelser i Förmedlingstjänsten. Vad gäller frågan om behandling av personuppgifter hänvisas vidare till avsnitt 7 ovan.
 • 11.4 Avsändaren ansvarar för innehållet i E-Försändelser som förmedlas från Avsändaren till Användare genom Förmedlingstjänsten.

12. Uppsägning

 • 12.1 För det fall Avsändaren nyttjar Förmedlingstjänsten i strid med dessa Villkor eller om Avsändaren i annat fall bryter mot sina åtaganden i dessa Villkor har Kivra rätt att omedelbart stänga av Avsändarens åtkomst till Förmedlingstjänsten och med omedelbar verkan säga upp dessa Villkor.

13. Villkorstid

 • 13.1 Villkoren träder ikraft vid godkännande av Avsändaren och gäller tillsvidare.

14. Lagval och tvistlösning

 • 14.1 Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.
 • 14.2 Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
 • 14.3 Oaktat vad som anges ovan har Part rätt att anhängiggöra tvist vid allmän domstol (med Stockholms tingsrätt som första instans) om det tvistiga beloppet inte överstiger femtiotusen (50 000) kronor.